Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Pracovná zmluva domáckeho zamestnanca

Pridané: 1. marec 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Domácka práca a telepráca sa v zmysle zákona č. § 52 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov považuje za osobitný druh pracovného pomeru. Podstatou tohto pracovného pomeru, že zamestnanec svoju prácu vykonáva z iného miesta, než je miesto pracoviska zamestnávateľa, (za domácku prácu resp. teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním alebo na základe jeho príkazu doma).

Pracovná zmluva zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu obsahuje všetky náležitosti podľa § 43 Zákonníka práce a pracovný pomer tohto zamestnanca sa odlišuje iba miernymi odchýlkami od zamestnanca vykonávajúceho prácu na pracovisku zamestnávateľa. Odchýlkami pre pracovný pomer resp. pracovnú zmluvu zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu resp. teleprácu sú nasledujúce:

  • na zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, o nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
  • zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, za predpokladu, že zamestnanec sa so zamestnávateľom nedohodli inak,
  • zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka,
  • zamestnanec vykonáva svoju prácu z domu alebo ním určeného miesta,
  • domácky zamestnanec si pracovný čas rozvrhuje sám, pričom určitá pracovná úloha musí byť splnená riadne a v určenom termíne.