Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Podmienky okamžitého skončenia pracovného pomeru upravuje § 68 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto ustanovenia môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne, a to vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
Dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný opísať a špecifikovať. Nedostatočné vymedzenie dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru môže viesť k neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.
V tomto prípade pracovný pomer skončil v okamihu, keď sa zamestnanec o tejto skutočnosti dozvedel, najčastejšie doručením samotného oznámenia zamestnancovi osobne alebo iným spôsobom.

Dôležité!
Do vzorovej šablóny sme uviedli viaceré príklady dôvodov okamžitého skončenia pracovného pomeru. Pred odoslaním oznámenia zamestnancovi preto nezabudnite upraviť hotový dokument vo vašom počítači – vymažte nevyhovujúce a ponechajte tam len ten správny dôvod.