Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Dohoda o pracovnej činnosti

Pridané: 22. apríl 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Dohoda o pracovnej činnosti patrí medzi tzv. dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, ktoré sú upravené v deviatej časti Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zamestnávateľ môže na zabezpečenie svojich pracovných potrieb uzatvárať dohodu o pracovnej činnosti s fyzickou osobou na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce. Zamestnanec môže svoju prácu vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne, čo predstavuje tzv. maximálny povolený rozsah týždenného pracovného času.*

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov a zamestnávateľ je povinný ju uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

*Na rozdiel od dohody o vykonaní práce, kde práca musí byť vymedzená výsledkom, napr. výrub stromu, kosenie trávnika, pokladanie dlažby atď. a dohodnutý výkon práce nemôže presahovať 350 hodín v kalendárnom roku.