Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Dohoda o elektronickom doručovaní

Aktualizované: 25. február 2022
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predpokladá aj možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je však nevyhnutné, aby zamestnanec a zamestnávateľ vopred uzavreli dohodu, v ktorej stanovia jej podmienky (vymedzenie dotknutých dokumentov, oznámenie e-mailovej adresy, ochrana dokumentov atď.).
Táto dohoda sa môže týkať najmä nasledujúcich dokumentov: doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, potvrdenia o zaplatení dane na účely použitia podielu zaplatenej dane, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, výplatná páska, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane či vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb.