Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje užívateľského zamestnávateľa

Údaje zamestnanca

Údaje dočasného pridelenia

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

Pridané: 02. jún 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k tzv. užívateľskému zamestnávateľovi.

Dočasné pridelenie zamestnanca je založené dvoma zmluvami, a to zmluvou medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zmluvou medzi zamestnávateľom a inou právnickou osobou/fyzickou osobou, ktorá si zamestnanca dočasne „požičiava“ (užívateľským zamestnávateľom).

Užívateľský zamestnávateľ ukladá zamestnancovi počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Mzdu, náhradu mzdy a cestovné náhrady pridelenému zamestnancovi poskytuje zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, nie užívateľský zamestnávateľ.

Užívateľský zamestnávateľ má voči prideleným zamestnancom zákonom stanovené povinnosti, a to informovať ich o všetkých svojich voľných pracovných miestach a zabezpečiť im prístup k svojim sociálnym službám a k vzdelávaniu.

Dočasné pridelenie sa končí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo, dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo ich jednostranným skončením na základe dohodnutých podmienok.

Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu na určitý čas pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.