Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Údaje užívateľského zamestnávateľa

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca

Pridané: 19. máj 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. Podrobnú právnu úpravu dočasného pridelenia zamestnanca upravuje § 58 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.