Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Pridané: 1. marec 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Dohodou o brigádnickej práci študenta vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má v čase uzatvorenia tejto dohody štatút študenta strednej školy alebo dennej formy štúdia na vysokej škole. Štatút študenta je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi písomným potvrdením, ktoré vystaví zamestnancovi na jeho požiadanie škola, ktorú zamestnanec navštevuje.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť iba s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov. Štatút študenta potrvá až do 31. októbra roka ukončenia štúdia na strednej škole, prípadne do 31. októbra kalendárneho roka, keď došlo k riadnemu ukončeniu štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa.

Na základe tejto dohody možno vykonávať prácu maximálne v rozsahu neprekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, t.j. max. 20 hodín priemerne do týždňa.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie štatútu strednej školy alebo denného štúdia vysokej školy – výnimkou je, ak sa dohoda o brigádnickej práci študenta uzatvára po skončení štúdia (do 31. októbra). Štatút žiaka strednej školy a štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia sa v tomto prípade preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Dohoda o brigádnickej práci študenta musí byť uzatvorená v písomnej forme, pod podmienkou jej platnosti. Povinnými náležitosťami dohody o brigádnickej práci študenta sú:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o brigádnickej práci študenta sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancovi.