Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Pridané: 30.november 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ môže vo výnimočných prípadoch okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Takýmto dôvodom je, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol odsúdený pre úmyselný trestný čin.

Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje napr.: konzumácia alkoholu na pracovisku, násilné i agresívne správania (fyzický útok), krádež, úmyselné poškodzovanie majetku zamestnávateľa alebo iné konanie definované v pracovnom poriadku zamestnávateľa atď. Zamestnávateľ môže  okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, a najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod a musí ho preukázateľne doručiť zamestnancovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.