Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje dobrovoľníka

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Pridané: 28. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vykonáva bez nároku na odmenu dobrovoľnícku činnosť založenú na svojich schopnostiach, zručnostiach alebo vedomostiach pre inú osobu v jej alebo vo verejný prospech. Dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva bez finančnej odmeny, avšak nie je vylúčené, aby prijímateľ poskytol dobrovoľníkovi náhradu za vynaložené náklady alebo stravné, cestovné atď.

Dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva na základe písomnej zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Táto zmluva môže byť uzatvorená medzi dobrovoľníkom a osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť, alebo aj s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu.