Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje zamestnanca

Údaje spoločnosti

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Pridané: 18. august 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval nepretržite najmenej 24 mesiacov, na žiadosť tohto zamestnanca, príspevok na rekreáciu v hodnote 55 percent oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok.
Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Oprávnenými výdavkami sú aj vyššie uvedené oprávnené výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Zamestnávateľ je oprávnený, na základe vlastného rozhodnutia, poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie alebo formou tzv. rekreačného poukazu