Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Údaje poučujúcej osoby

Záznam o poučení oprávnenej osoby

Pridané: 04. máj 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ je ako prevádzkovateľ osobných údajov povinný prijať dostatočné personálne opatrenia pre ich ochranu. Z tohto dôvodu môžu byť jednotlivým zamestnancovom priradené len také zodpovednosti a právomoci, ktoré sú nevyhnutné pre výkon svojej práce.

Zamestnávateľ je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov povinný svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení v mene zamestnávateľa spracúvať osobné údaje, poučiť o podmienkach ich spracúvania vrátane ich práv a povinnosti vyplývajúcich z takejto činnosti.

Je potrebné si uvedomiť, že tento dokument slúži ako vzor a podmienky spracúvania osobných údajov je nevyhnutné prispôsobiť podmienkam a okolnostiam daného prevádzkovateľa osobných údajov.