Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu organizačných zmien

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ je oprávnený dať svojmu zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú taxatívne zakotvené v zákone, pričom výpovedný dôvod musí zamestnávateľ skutkovo opísať, špecifikovať.
Častým dôvodom výpovede zo strany zamestnávateľa sú tzv. organizačné zmeny. Tie musia existovať už v čase dávania výpovede, preto je potrebné, aby o nich bolo rozhodnuté zo strany zamestnávateľa ešte predtým.
Samotné rozhodnutie zamestnávateľa musí predchádzať doručeniu výpovede. Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene takisto nájdite v tulu.

Dĺžka výpovednej doby sa určuje podľa § 62 Zákonníka práce: “Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b), je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.