Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Údaje na vyplnenie

Vyhlásenie o mlčanlivosti

Pridané: 04. máj 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnanci, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi počas výkonu svojej práce, musia byť písomne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a skutočnostiach. Ide o povinnosť, ktorá priamo vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.