Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ je oprávnený dať svojmu zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú taxatívne zakotvené v zákone. Zamestnávateľ v súlade podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je oprávnený skončiť pracovný pomer so zamestnanom aj v prípade, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.
Rozhodujúci je vždy objektívny stav plnenia pracovných úloh, t. j. určenie úrovne plnenia pracovných úloh z hľadiska kvality alebo kvantity. Plnenie pracovných úloh musí byť založené na objektívnom vnímaní zamestnávateľa, preto je potrebné, aby výsledky plnenia pracovných úloh zamestnanca boli merateľné alebo hodnotiteľné podľa vopred zadaných pevne stanovených kritérií.

Dôležité
Do vzorovej šablóny sme uviedli príklady neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Pred odoslaním upozornenia zamestnancovi preto nezabudnite upraviť hotový dokument vo vašom počítači.