Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Pridané: 24. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Najjednoduchším a najčastejším spôsobom skončenia pracovného pomeru je dohoda o skončení pracovného pomeru, ktorú zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú v písomnej forme. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, ten sa skončí dohodnutým dňom, ktorý je uvedený priamo v dohode.

Dohoda o skončení pracovného pomeru musí okrem dátumu obsahovať aj dôvody skončenia pracovného pomeru v prípade, ak pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien alebo ak to požaduje zamestnanec. Dohoda o skončení pracovného pomeru môže obsahovať aj ďalšie informácie ako napr.: vysporiadanie vzájomných záväzkov, vrátenie zverených predmetov atď.

Dohoda o skončení pracovného pomeru sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.