Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Údaje na vyplnenie

Rozhodnutie zamestnávateľa o nariadeni výkonu práce z domácnosti COVID 19

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi prikázať zamestnancovi prácu z domu (aj keď zamestnanec výkon práce z domácnosti odmieta), a to najmä v prípade, ak práca na pracovisku nie je možná, resp. nevyhnutná a výkon práce je rizikový z dôvodu šírenia prenosnej choroby COVID 19. Táto možnosť zamestnávateľa bola bližšie upravená zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (§ 250b ods. 2 písm. a).
Treba si uvedomiť rozdiel medzi prácou z domu a tzv. domáckou resp. teleprácou (§ 52 Zákonníka práce). Za domácku prácu alebo teleprácu sa považuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou pravidelne zo svojej domácnosti, kým tzv. práca z domu má príležitostný charakter, môže byť jednostranne nariadená zo strany zamestnávateľa, pričom jej nariadenie nevyžaduje zmenu pracovnej zmluvy.