Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Pracovná zmluva

Pridané: 24. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Pracovný pomer vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom výlučne na základe pracovnej zmluvy, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme. Zákonník práce upravuje formálne a obsahové náležitosti pracovnej zmluvy.

Každá pracovná zmluva musí obsahovať:

  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
  • deň nástupu do práce,
  • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem vyššie uvedených náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky ako: výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Ustanovenia týkajúce sa dovolenky v nižšie uvedenom vzore pracovnej zmluvy upravujú základnú výmeru dovolenky podľa § 102 až 104 Zákonníka práce. V prípade pružného pracovného času a pri vybraných povolaniach ako napr. pedagogickí zamestnanci, existujú osobitné podmienky čerpania dovolenky podľa § 104a až § 117.
Pracovná zmluva môže obsahovať aj ďalšie podmienky dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom, avšak takto dohodnuté pracovné podmienky nesmú byť dohodnuté v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami pracovného práva.